Voor wie is deze opleiding?

Managementteamlid, directielid kleine en middelgrote onderneming

Programma- en portfoliomanagers op strategisch niveau

Leiding van de afdeling strategie-ontwikkeling

Programma van de opleiding

De training ‘Toekomstbestendig ondernemen met de OK! methode’ is gericht op:

 • Het leren kennen van de ontstaansgeschiedenis en uitgangspunten achter meervoudige waarde-creatie
 • Het ontwikkelen van verbindend en persoonlijk leiderschap met een focus die gericht is op de ontwikkeling van meervoudige waarde-creatie
 • Het strategisch analyseren van een organisatie op de meervoudige waarde-creatie aan de omgeving: een vergelijking van methoden
 • Gestructureerde denkmethode voor het ontwikkelen van een toekomstbestendig strategisch businessplan dat door belanghebbenden geaccepteerd wordt:
  • Dialogiserend waarnemen van de invloed van de omgeving op organisaties
  • Dialogiserend waarnemen van de interne organisatorische organisatie-aandachtsgebieden
  • Dialogiserend waarnemen van de vermogens van netwerken van mensen
  • Dialogiserend de uit het waarnemen voortgekomen meervoudige waarde-balans interpreteren en het afbakenen en prioriteren van richting bepalende vraagstukken: ketens van samenhang ontdekken en prioriteren
 • Gestructureerde denkmethode om oorzaken van ongewenste organisatie resultaten te onderzoeken
 • Gestructureerde denkmethode voor het nemen van besluiten die door externe en interne belanghebbenden geaccepteerd worden en gericht zijn op het realiseren van balans in de meervoudige waarde creatie
 • Gestructureerde implementatiemethode om gewenste organisatieresultaten op meervoudige waarden te halen
 • Gestructureerde methode voor het evalueren van de effecten van geïmplementeerde projecten, de opzet van de plannen en het gezamenlijk doorlopen proces.
 • Vanuit je persoonlijk leiderschap – met een serendiep oog voor het verleden, het nu en de toekomst – strategische meervoudige waarde-analyses, afgebakende vraagstukken, gevonden oorzaken, genomen besluiten en opzet implementatieplannen presenteren.

Werkwijze

Introductie:

Dagdeel 1: Perspectieven op het ontstaan van de wereld van nu

 • Een korte geschiedenis van de mensheid
 • Industriële revolutie
 • Politieke stromingen
 • Disbalans: waar staat de aarde nu?
 • Meervoudige waarde balans: positieve trends uit oude systemen
 • Wat betekent dat voor de transformatie?

Dagdeel 2: Verbinding aangaan in netwerken van mensen

 • De tijd waarin we leven: beweeglijke markten, onzekere uitkomsten, complexe omgevingen.
 • Focus op meervoudige waarde: een toekomstbestendig doelperspectief
 • Perspectief op organisatieontwikkeling: netwerken van verbonden mensen in een holistische omgeving
 • Het hart van organiseren: creëren van meervoudige waarde
 • Waarde-creërende netwerken opbouwen: hoe doe je dat?
 • Samen bouwen aan evenwichtige ecosystemen: hoe doe je dat?

Dagdeel 3: Persoonlijk leiderschap

 • Vermogens van mensen: professionaliseren, verbinden, organiseren, veranderen, waarde creëren
 • Persoonlijk leiderschap: reflectie op je eigen missie en handelen in complexe omgevingen
 • Meenemen van anderen: het persoonlijk gesprek leren voeren
 • Meenemen van anderen: in en voor het team leren staan

Dagdeel 4: Strategie ontwikkelingsmethoden

Een vergelijking van methoden en de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten. Het belang van methodisch denken en samenwerken ontdekken.

De OK! methode leren toepassen (6 dagdelen)

De OK! methode bestaat uit logische stappen die een managementteam en haar staf kan doorlopen om tot een krachtige, gedragen meervoudige waarde-strategie te komen. Tijdens de uitvoering van die stappen is er aandacht voor een diversiteit aan perspectieven die de teamleden en de procesbegeleiders inbrengen. De methode ‘faciliteert de dynamiek’ die er altijd is, waardoor de dialoog op het scherpst van de snede gevoerd kan worden. Juist daardoor ontstaat verbinding in het team en breed draagvlak voor vraagstukken die met alle aandacht opgepakt moeten worden.

Dagdeel 5: De meervoudige waarde-balans vanuit extern perspectief

 • Het externe perspectief: een waarde-balans en waarnemingen die daaraan ten grondslag liggen
 • Samenhangend ontwikkelen van de meervoudige waarde-balans vanuit extern perspectief: hoe doe je dat?
 • Kwalitatief versus kwantitatief
 • Samen gedeelde waarnemingen over de omgeving ontwikkelen en vastleggen: dialogiserend de effecten van ondernemend handelen op/uit de omgeving in beeld kringen
 • Initiële beoordelingen en hun partieel effect op de meervoudige waarde-balans
 • De meervoudige waarde-balans en de ontwikkeling van externe indicatoren waarop gestuurd kan worden

Dagdeel 6: De meervoudige waarde-balans vanuit intern perspectief

 • Het interne perspectief: een waarde-balans en waarnemingen die daaraan ten grondslag liggen
 • Samenhangend ontwikkelen van de meervoudige waarde-balans vanuit intern perspectief: hoe doe je dat?
 • Samen gedeelde waarnemingen over de interne organisatie ontwikkelen en vastleggen: dialogiserend de effecten van ondernemend handelen op/in de interne organisatie in beeld kringen
 • Initiële beoordelingen en hun partieel effect op de meervoudige waarde-balans leren beoordelen
 • De meervoudige waarde-balans en de ontwikkeling van interne indicatoren waarop gestuurd kan worden

Dagdeel 7: De meervoudige waarde-balans vanuit intern perspectief, onderdeel: netwerken van mensen: de verbindingsnetwerken tussen omgeving en de interne organisatie in beeld krijgen

 • Het interne perspectief: een waarde-balans en waarnemingen die daaraan ten grondslag liggen
 • Samenhangend ontwikkelen van de meervoudige waarde-balans vanuit intern perspectief, het aspect ‘vermogens van mensen’: hoe doe je dat?
 • Samen gedeelde waarnemingen over de vermogens van netwerken van mensen ontwikkelen en vastleggen: dialogiserend de effecten van ondernemend handelen op/in de netwerken van mensen in beeld kringen
 • Initiële beoordelingen en hun partieel effect op de meervoudige waarde-balans leren beoordelen
 • De meervoudige waarde-balans en de ontwikkeling van interne indicatoren waarop gestuurd kan worden om te komen tot een samenhangende set aan vermogens die netwerken van mensen effectiever maken en meer gericht op de realisatie van een evenwichtige meervoudige waardebalans.

Dagdeel 8: Ketens van samenhang

 • De strategie van een organisatie bepalen: hoe doe je dat?
 • Het geheel van de waarnemingen beschouwen: de omgeving kennen; de interne organisatie kennen; vermogens van netwerken van mensen kennen
 • Ordening aanbrengen in het geheel van waarnemingen: ketens van samenhang
 • De materialiteitsmatrix: invloed van ketens van samenhang op de meervoudige waarde balans
 • Prioritering van de vraagstukken

Dagdeel 9: Oorzaakgericht onderzoek

 • De aanpak van oorzaak gericht onderzoek: 7 kernvragen
 • Complexe vraagstukken: complexiteiten aan oorzaken in kaart brengen en doorbreken
 • De relatie tussen waarnemen en oorzaakgericht onderzoek
 • Oorzaakgericht samenwerken in crisissituaties

Dagdeel 10: Besluitvormingsgericht onderzoek

 • De aanpak van gestructureerde besluitvorming: 7 kernstappen
 • De vakantie: waar gaan we dit jaar naar toe?
 • Gestructureerde besluitvorming op basis van criteria voor meervoudige waarde
 • Complexe beslissingsvraagstukken: gelaagdheid aanbrengen in te nemen beslissingen
 • De relatie tussen waarnemen en gestructureerde besluitvorming
 • De uiteindelijke beslissing nemen: hoe creëer je draagvlak?

Dagdeel 11: Implementaties opzetten en beheerst uitvoeren

 • De aanpak van implementaties opzetten
 • De aanpak van implementaties beheerst uitvoeren
 • Risicomanagement: positionering in de OK! methode
 • Een ‘eenvoudig’ voorbeeld: van initiatief tot en met opgeleverd huis
 • De relatie tussen waarnemen en het opzetten en uitvoeren van implementaties
 • De relatie tussen besluitvorming en het opzetten en uitvoeren van implementaties
 • Het opzetten van een zorgvuldig uitgelijnd strategisch projecten portfolio

Dagdeel 12: presenteren en evalueren

 • Presentatie van de werkstukken aan de deelnemersgroep en opdrachtgevers uit de bedrijven
 • Productgericht evalueren: de gerealiseerde effecten van uitgevoerde implementaties bespreken
 • Plangericht evalueren: de beoordeling en verbetering van de gevolgde aanpak voor het waarnemen, beoordelen, onderzoeken, beïnvloeden en evalueren bespreken
 • Procesgericht evalueren: de beoordeling en verbetering van de wijze waarop belanghebbenden vorm en inhoud hebben gegeven aan samen zien en samen veranderen bespreken

Leren van elkaars ervaringen rondom strategisch analyseren en focus op meervoudige waarde creatie.

Lesmateriaal

De lessen betreffen goed opgezette powerpoints, waarmee je wordt meegenomen door boeken en korte samenvattingen van een aantal bronnen. De powerpoints zijn ontleend aan de programma’s van Organisatie-Kundig, die voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen deze training heeft opgezet.

Literatuur

 • Aken, T. van, Riepma, R., & Westerdijk, R.D. (2018). Het OK! model. Methodische aanpak van organisatievraagstukken. Groningen: Noordhoff.
 • Aken, T. van, Riepma, R., & Westerdijk, R.D. (2019). Toekomstbestendig ondernemen. De OK! methode als basis. Rheden: Organisatie-Kundig.

 Samenvattingen van bronnen

 • Scouller, James (2011). The three levels of leadership. How to develop your leadership, presence, knowhow and skill. Gloucestershire: management books.
 • Marrewijk, Marcel, van (2014). Handboek organisatieontwikkeling. Bouwstenen voor beter organiseren. Den Haag: Academic Service.

Via het boek “Aken, T. van, Riepma, R., & Westerdijk, R.D. (2018). Het OK! model. Methodische aanpak van organisatievraagstukken. Groningen: Noordhoff” heb je toegang tot de vragenlijsten die in dit boek zijn opgenomen. Je kunt op basis van deze vragenlijsten een volledige analyse maken van je eigen organisatie.

Toetsing

De training ‘Toekomstbestendig organiseren met de OK! methode’ sluit je af met een werkstuk, die je presenteert aan je collega studie genoten en de opdrachtgever uit je eigen organisatie.

De laatste dag van de training wordt besteed aan deze presentaties.

Studiebelasting

 • Lesvoorbereiding: 12 * 3,5 uur (lezen van het materiaal)
 • Lessen volgen: 12 * 3,5 uur
 • Analyses maken en vastleggen in een werkstuk + presentatie: 12 *

Totale studiebelasting: 168 uur (minimaal!)

Deze uren komen voor een groot deel ten gunste van je eigen organisatie: doordachte meervoudige waarde-strategie, gedragen besluiten, goed opgezette implementatieplannen.

Resultaat

Na deze opleiding:

Kun je met behulp van de OK! methodische aanpak een strategische analyse maken van jouw organisatie in haar omgeving. Je kunt vanuit deze analyse een helder beeld geven van de toekomstbestendigheid van de meervoudige waarde balans van jouw organisatie.

Kun je op basis van de geïntegreerd en gestructureerd vastgelegde waarnemingen vanuit de omgeving, de interne organisatie en netwerken van mensen vraagstukken afbakenen die gericht zijn op het verbeteren van de meervoudige waarde balans.

Kun je op gestructureerde wijze de meest waarschijnlijke oorzaken voor vraagstukken uit een complexiteit van informatie afleiden

Kun je met een team van mensen op gestructureerde wijze besluiten nemen, die gebaseerd zijn  op criteria voor menselijke waarde, sociaal relationele waarde, intellectuele waarde, materiële waarde, natuurlijke waarde en financiële waarde.

Kun je op gestructureerde wijze een implementatieplan opzetten en deze implementatie ook beheerst uitvoeren.

Kun je voorgaande op basis van je persoonlijk leiderschap kernachtig presenteren en verdedigen aan je mede groepsgenoten en de opdrachtgever uit je eigen organisatie.

Docenten

Drs. Rob D. Westerdijk (Rob)

De heer R. Riepma (Roel)

Mevrouw drs. Franske van Duuren

 

Prijs

De prijs die je betaalt is € 2.995,00 exclusief btw.

Opleidingstype

Post HBO- cursus

Niveau

HBO+/master

Toelatingseisen

Minimaal bachelor van economische en of technische opleiding met succes afgerond.

Opleidingsduur

Halfjaar, 12 dagdelen.

Data en lestijden

November 2021

van 18.00 tot 21.30 uur.

Resultaat

Certificaat en diploma via stichting Post HBO

Locatie

Utrecht


contact

Uw naam*

Uw email*

Uw telefoonnummer*

Naam organisatie*