Waarom?

Vanaf je geboorte heb je onbewust te maken met de 9 essenties van het Enneagram. Elk van deze essenties heeft zijn eigen unieke energie. Door inzicht te krijgen in deze essenties kun je bewust met het krachtenveld in je projecten omgaan. Je leert de cirkel benutten waarop elke energie beschikbaar is waardoor je een betere balans in je projecten kunt creëren.

Hoe?

Het programma start met het Enneagram in jezelf, zodat je bewust wordt van de wijze waarop de negen essenties van het Enneagram met elkaar verbonden zijn en hoe ze in jou als persoon doorwerken.

Vervolgens pakken we situaties op, zoals die zich voordoen in jouw dagelijkse beroepspraktijk en bakenen daarin een gewenst project af. Dit project leer je gedurende de training concretiseren met behulp van de negen essenties van het Enneagram:

Ordenen | afstemmen | krachtig zijn | vernieuwen | waarnemen | managen | creëren | leiden | verantwoorden

Wat?

Dag 1: Waarnemen en kiezen
 • Wie ben jij en hoe zijn jouw ontwikkelingssporen binnen het Enneagram opgebouwd?
 • Situaties waarnemen en feitelijkheden leren verbinden
 • Wensen concretiseren en verbeelden
 • Je keuzen en onderliggende overtuigingen versterken
Dag 2: Het krachtenveld meenemen
 • Je kunt jezelf krachtig neerzetten in het krachtenveld
 • Je leert je zorgvuldig af te stemmen op behoeften van mensen in de situatie
 • Je leert jouw projectkeuze helder, eenduidig en betekenisvol communiceren
 • Je maakt een plan die belanghebbenden dient
Dag 3: Leiderschap ontwikkelen
 • Je kunt je persoonlijk leiderschap verbindend inzetten
 • Je leert omgaan met conflicten in jezelf en conflicten met je omgeving
 • Je leert effectief onderhandelen
 • Je leert je machtsbronnen kennen en effectief inzetten
 • Je kent je ethische normen en weet hoe je in verbinding blijft met jezelf en anderen

Het resultaat van de training is een goed onderbouwd en uitvoerbaar plan, inclusief veel handreikingen voor het effectief beïnvloeden van het krachtenveld!

Locatie & Prijs

De training wordt in de omgeving van Amsterdam gegeven. De prijs die je betaalt is € 995,00 exclusief BTW. Inclusief trainingsmap, drinken en lekker eten.

Data

Voorjaar 2017:
Najaar 2017:

Inschrijven

Uw naam*

Uw email*

Uw telefoonnummer*

Naam organisatie*

De 9 essenties

Hierbij geven we een korte schets wat wij onder deze essenties verstaan. Binnen elke essentie is sprake van een  evenwichtige mix van de harde en de zachte kant van het projectmanagementproces. Er is aandacht voor de persoonlijke kwaliteiten van de projectmanager.

Projecten worden gerealiseerd op basis van een diversiteit aan ‘wensen’, ‘moeten’ en ‘willen’. Wensen die ontstaan als reactieproces op waargenomen enthousiasmerende of juist ergernis oproepende feitelijkheden in de huidige situatie. Wensen ook die ontstaan vanwege gebeurtenissen in de omgeving, die invloed uitoefenen op de status quo en die dus om een reactie vragen. Door wens en wil  te concretiseren naar concreet realiseerbare producten, ontstaat een basis voor uitvoerbare projecten.

Om tot concreet realiseerbare projecten te komen, is het in kaart brengen van het krachtenspel van belang. Het realiseren van uitvoerbare wensen werkt het beste als de wensen zijn ingebed in een vruchtbare voedingsbodem. Om de voedingsbodem voor een project te bewerken, is het organiseren van ontmoetingen cruciaal. Het actief en blijvend betrekken van belanghebbenden bij het realiseren van wensen en behoeften is dan ook een belangrijke vaardigheid voor projectleiders.

Voor er gewerkt wordt aan het realiseren van geconcretiseerde projecten, is het waardevol criteria af te spreken voor succes. Om nummer één te zijn, heb je een meetlat nodig. Ook hier geldt opnieuw dat iedere belangengroep een andere meetlat hanteert. De kunst van het “bruggen slaan” is dan ook van wezenlijk belang. In het hoofdstuk Afstemmen hebben we daar al bij stil gestaan. Ook bij jouw project, waarin je specifieke wensen wil realiseren, kom je “succescriteria” tegen. Deze criteria komen voort uit diverse perspectieven van diverse belangengroepen. Daardoor hebben projectleiders meestal te maken hebben met een meerdimensionale meetlat. Aan de hand van de meetlat kun je als projectleider bepalen welke belangengroepen om het project bepaalde wensen en eisen hebben. Door bewust en actief op die wensen in te spelen en aan die wensen tegemoet te komen, weten belangengroepen zich serieus genomen en betrokken.

Tegelijkertijd weet je als projectleider ook dat diverse factoren rondom het project de uitvoering kunnen en dus het tegemoetkomen aan wensen kunnen bemoeilijken. Bewust zijn van risicofactoren en het meenemen van deze factoren als risicomaatregelen in het projectplan, is belangrijk voor het realiseren van succes.

Naast concrete criteria is het werken met een eindbeeld of eindconcept ook richting bepalend. De geconcretiseerde wens, de betrokkenheid van partijen en de gestelde criteria worden in feite samengevat tot een overkoepelend eindbeeld. Vaak stralen dergelijke beelden een rijke visie en emotionele waarde uit, waardoor ze in de communicatie over het project een leidende rol kunnen krijgen. Een belangrijk element bij het verbeelden van een nieuwe werkelijkheid, is het activeren van je innerlijke wereld. Zonder te willen vastzetten of te willen beoordelen, neem je een situatie letterlijk in je op, laat je de situatie in je doorwerken en noem je de ideeën en beelden die bij je opkomen.

Tijdens het observeren en analyseren zet je als projectleider de observaties op een rij en overdenkt daarbij het project in z’n volle breedte. Waar bij het verbeelden “de ervaring/het gevoel” centraal staat, staat bij het observeren en analyseren het leggen van verbanden en het trekken van conclusies centraal. Wat gebeurt er nu precies om ons heen? Welke basisoorzaken liggen aan de situatie ten grondslag? Waar ligt een hefboom naar verbetering? Het is belangrijk te beseffen dat in deze stap veel van voorgaande stappen wordt herhaald. Tijdens het observeren en analyseren wordt structuur aangebracht.

De zesde stap bestaat uit het samenvoegen van voorgaande stappen in een concreet plan en daaraan toegevoegd een planning. Er vindt een ordening plaats naar een concreet uitvoerbaar (stappen)plan. Over het algemeen wordt deze stap het meest geassocieerd met projectmatig denken en werken. Er wordt immers in een plan en planning zichtbaar gemaakt hoe een eenmalig resultaat in de tijd en met middelen gecreëerd gaat worden. Projectmanagers zorgen ervoor dat het resultaat er komt en houden daarbij verbinding met betrokken belangengroepen.  Het meest belangrijke deel van deze stap is de concretisering van het project naar “leverbare producten”. Het wensen (1), het betrekken (2), het stellen van criteria (3), het dromen (4) en het analyseren (5) wordt vertaald naar concreet leverbare producten. Na deze stap weten we wat voor wie gemaakt gaat worden en wie wat wanneer gaat doen om tot die realisatie te komen.

We weten samen dat het volgen van planningen gemakkelijker is dan gedacht. Vaak ook lopen zaken in de tijd uit, waardoor er druk komt te liggen op de “overall-planning”. Belangrijk is hierbij ook je balans in de gaten te houden want voor je het weet neem je je werk (te veel) mee naar huis”.en dan word je een projectlijderL. Om plezier te houden in je werk en open te staan voor creatieve oplossingen is zo’n persoonlijke balans essentieel. Het vertalen van de overall-planning naar je eigen agenda is daarbij een wezenlijke actie. Door dat te doen, verbind jij jezelf aan het project. Ook met de projectteamleden kun je hieraan persoonlijke aandacht geven. Hiermee creëer je positieve energie en hou je jezelf en je project vitaal.

Om je persoonlijke keuzen te volgen, heb je leiderschap nodig. Zonder actiebereidheid zal het projectresultaat er niet komen. Doen! is het parool. De manier waarop je invulling geeft aan je eigen taken, doet er toe. Daarbij is het van belang dat je zowel rekening houdt met (het karakter) van de ander en als het te realiseren projectresultaat  Het komt erop neer dat je in je handelen laat zien/voordoet hoe jij het projectresultaat realiseert en hoe je anderen daarin betrekt/meeneemt. Daarvoor heb je inzicht in jezelf en in mensen nodig.

Om de betrokkenheid bij het project te versterken en verdiepen, is het inspelen op wensen van belangengroepen essentieel. Zonder oog voor de omgeving en inzicht hoe die omgeving zou kunnen reageren, indien zij niet geïnformeerd wordt, ontstaan – in eerste instantie onzichtbare – risico’s. Het opnemen van kernproducten in de planning, waarmee jij je als projectleider richt op het informeren van belangengroepen, is een belangrijke bewustwordingsstap. Het gaat niet alleen om het resultaat, maar ook om het ontwikkelen van draagvlak voor dat resultaat. Het verantwoord opleveren van projectresultaten is eveneens essentieel. Je project is pas echt geslaagd als de gebruikers tevreden zijn en de geleerde lessen effectief zijn geëvalueerd.